Elhitetnék velünk, hogy jogosan elfogyásra ítélt, önpusztító, egymás vesztét kívánó népség vagyunk.  Holott Erdély – Egy ország identitását őrizte meg és nem is egyszer. Mivé lett volna a magyar jogfolytonosság az erdélyi székely-magyarok kitartása nélkül? Ahogy történelme a szkíta-hun korszakban gyökerezik, úgy kultúrája önmagában megtartó erő a magyarság történelmében. Szkíták, szarmaták, székelyek, mindig más néven, de mindig magyarul őrizték a túlélés esélyét. Sokszor nem is szűkebb hazájuknak, de leginkább a magyar államiságnak.

Mi erdélyiek tudjuk mit jelent magyarnak lenni.  Nekünk az erdélyi magyarok tízparancsolata, add erőt visszatérni őseink bennünk élő nemes lelkéhez, s bátorságot szembenézni a jövő kihívásaival.

Erdélyi magyarok tízparancsolata

1. Ne vándorolj ki Erdélyből, sőt ha a mostoha viszonyok arra is kényszerítettek volna, hogy ideiglenesen eltávozzál onnan, mihelyt lehet, azonnal térj vissza, mert Erdély csak úgy veszhet el, ha megfogyatkozik benne a magyarság. A hazát nem a hegyek, a völgyek, a folyók és a mezők alkotják, hanem azok, kik benne laknak, a nemzet tagjai, az emberek. Ne feledd azt az igazságot, hogy Erdélyt tőlünk senki sem veheti el, hanem csak magunk veszíthetjük el bűneink és tévedéseink következtében.

2. Légy hű vallásodhoz és egyházadhoz. Őseid hite és Istene szent legyen és tisztelet tárgya előtted, mert erős várunk lesz nekünk erdélyi magyaroknak az Isten és az ő háza, a templom.

3. Rendületlenül ragaszkodjál magyar anyanyelvedhez. Ne feledd el, hogy nyelvében él a nemzet. Magad és gyermekeid magyarságának érdekében a könyvért és az iskoláért ne sajnálj soha, semmiféle anyagi áldozatot. Légy hű ősapáid nemes szokásaihoz, hagyományaihoz, meséihez, mondáihoz, zenéjéhez, dalaihoz és művészetéhez, mert azokban él magyarságod legnemesebb alkotóereje, magyar fajodnak lelke.

4. Szeresd magyar véreidet, mert azok igazi édestestvéreid. Élj velük egyetértésben és szeretetben. Vezetőidet azoknak legderekabbjai és legbecsületesebbjei közül válaszd, de aztán bízzál bennük, kövesd őket és engedelmeskedjél nekik. Bizalom és fegyelem nélkül nem maradhat fenn semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne pártoskodj, mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve hull szét a nemzet. Lásd a búzaszál is gyenge és törékeny, de kévébe kötve nehezebben szakítható el, mint a kőoszlop.

5. Az idegenekkel ha csak lehet, igyekezzél békességben élni. Magyar véreid ellen azonban azoknak szolgálatába a világ semmi kincséért se állj. Nemzetiséged megtartásának legerősebb védőeszköze nem a gyűlölet, amelyet ellenségeid ellen táplálsz kebledben, hanem a nemzetedhez és önmagadhoz való rendíthetetlen hűséged.

6. Szeresd családodat. Légy jó férj, jó apa, jó feleség, jó anya és jó gyermek. Ne feledd, hogy a nemzet nem más, mint az egyszármazású vagy az egymáshoz simuló családok összessége. Ha a család egészséges, erős, becsületes, akkor a nemzet is egészséges, erős és becsületes lesz.

7. Makacsul ragaszkodjál a birtokodban levő házhoz és földhöz, bármily kicsi is legyen az. Idegen nemzetből valónak el ne add semmi áron és semmilyen körülmények között sem házadat, sem földedet, mert ne feledd, hogy kié a föld, azé az ország.

8. Tanulj és folytass hasznos mesterséget, ipart és kereskedést, mert ezek nélkül a nemzet nem lehet vagyonos, és nem tehet jólétre szert, ha az ipar és kereskedelem idegenek kezébe kerül, akkor még saját házadban és saját földeden is idegenek szolgája lehetsz. Szorgalom és kitartó munka nélkül nincs semmi egyéni, sem nemzeti önállóság és szabadság.

9. Légy becsületes nemcsak magánéletedben, hanem a közdolgokat illető minden cselekedetedben is. Közéleti dolgokban — legyen az akár községed, akár egyházad, vármegyéd vagy hazád ügyeivel kapcsolatos — Amerika nagy államférfiának, Franklin Benjáminnak azt a bölcs mondását kövesd, amely azt tanítja, hogy a legjobb politika a becsületes politika!

10. Légy lelkedben, szavaidban és tetteidben igaz, önzetlen, őszinte és egyenes, mert ez az igaz magyar jellem. A közvagyont olyan szentségnek tekintsd, amelyet nemcsak nem szabad csorbítanod, hanem munkás hozzájárulásoddal éppen úgy tartozol növelni, mint saját magánvagyonodat, mert a közvagyon egyszersmind a tied is. Ne feledd egy pillanatra sem, hogy hazád, Erdély, csak úgy maradhat magyar — bárkié is legyen benne a hatalom –, ha nemcsak a benne lakó egyes magyarok, hanem magyar községei, városai is virágzók és gazdagok lesznek.”

Reklámok