I. P. Bratianu írása, mely először angol nyelven a “Transylvania and the Hungarian-Romanian problem” című amerikai kiadványban (Danubian Press) jelent meg, majd a torontói Magyar Élet 1980. március 1-i számában magyarul is napvilágot látott, egy nagyon tisztességes, európai műveltségű, humanista román tudós álláspontját tükrözi. Szükségesnek tartottuk, hogy a hazai olvasóközönség is tudomást szerezzen róla. Ezekkel a jóérzésű, emberséges románokkal kell összefognunk, e szomorú sorsú tündérország valamennyi lakója javára.

A marxista szocializmustól a nemzeti szocializmusig Ceausescu alatt

Büszkén vallom magamat románnak, de még büszkébb vagyok erdélyi román voltomra. Őseim oláhok voltak, ami annyit jelent, “pásztorok”, akik több mint ezer évvel ezelőtt elindultak északra valahonnan a mai Albánia közeléből nyájaikat legeltetve és maguknak békés, biztonságos életet keresve.

Helytelen és történelmileg megalapozatlan  hogy román tudósaink politikai okokból olyan származási elméletet találtak ki, mely szerint Erdély földjén őshonosok volnánk. Mi csak körülbelül hat évszázada élünk e földön, és büszkék vagyunk rá, hogy a már régebben itt élt magyarokkal, németekkel együtt átvettük a nyugati kultúrát és az európai népek közösségének tagjai lettünk, így alakult ki az a sajátos erdélyi kultúra, mely egyedülálló a világon. Az itt élő népek adták ebbe a kultúrközösségbe a maguk sajátos értékeit, s így jött létre az erdélyi kultúra. Mindig azt reméltem, hogy egyszer a három nép véglegesen egymásra találásából megvalósul az álom: Erdély, mint a keleti Svájc. Sajnos, ez a remény eddig nem teljesült be. A II. világháború előtt a hitleri Németország tüzelte egymás ellen az erdélyi nemzetiségeket, hogy azután így megosztva őket, kihasználhassa a nemzeti gyűlöletet. A háború után – habár az un. “szocialista alkotmány” a nemzetiségeknek^ a legszélesebb egyenjogúságot biztosította – a rendszer fokozatosan rátért a legkegyetlenebb elnyomási politikára. Ez különösen 1956 után kezdődött el Erdélyben a legdrasztikusabb eszközökkel, amikor az erdélyi magyarságot az 1956-os magyar forradalommal való szimpatizálással vádolták. Ez volt az ürügy, melynek leple alatt megindult az erdélyi magyarság elnyomási folyamata. Az első lépés a kolozsvári önálló Bolyai Egyetem megszüntetése volt, melyet beolvasztottak a román Babes Egyetembe. A beolvasztásnál én is ott voltam és együtt szenvedtem magyar egyetemi kollégáimmal  amikor Ceausescu brutálisan elvágott minden vitát, mely a Bolyai Egyetem önállóságát próbálta megvédeni  Akkor lett kollégám és jó barátom, Szabédi László költő öngyilkos, mert nem bírta lelkileg azt a meghurcoltatást, amellyel azért sújtották, mert védte a Bolyai Egyetem önállóságát. Azóta sok száz magyar tanárt és diákot juttatott Ceausescu börtönbe  kergetett öngyilkosságba, olyanokat, akik fel merték emelni szavukat a kegyetlen nemzetiségi elnyomás ellen.

1959-1962 között több mint 2000 magyar iskolát olvasztottak be román iskolákba  mint azok tagozatait. 1955-ben a X. pártkongresszuson már nyíltan kimondta, “Románia nemzeti állam, melynek egész területét az egységes román nemzet foglalja el.” Ezzel az un. “szocialista” Románia nyíltan nemzetiszocialista állammá vált Ceausescu diktátorral az élén. A soviniszta diktatúra módszerei is hasonlóak a hitlerizmuséhoz. A légből kapott dákoromán elmélet alapján csak románoknak, “az uralkodó fajnak” van joga ehhez a földhöz, a többi nemzetiség (több mint 5 millió) csak jövevények, betolakodók, akik örülhetnek, hogy egyáltalán megtűrik őket.

H I R D E T É S bicska-reklam

Hogy az erdélyi magyarság ezeréves történelmének és kultúrájának nyoma se maradjon, Ceausescu rendszere elrendelte az összes egyházi és magánkézben lévő irattár államosítását. A pótolhatatlan történelmi értékű levéltári anyagot összeszedték és ismeretlen helyre szállították. A soviniszta düh kiterjedt a magyar temetőkre is, melyeket felszámoltak  nehogy kopjafák és sírkövek hirdessék Erdély múltját.

Mindezt mint humanista román írom le, akinek fáj a mai román rendszer népgyilkosságot súroló magatartása. Mint olyan erdélyi román írom a fentieket, akit mélyen megrendített Szikszai Jenő és Kuthi Lajos brassói tanárok tragédiája, akiket meggyilkoltak a titkosrendőrség pincéiben, mert védték az erdélyi magyarság jogait. Minden tiszteletem Király Károlyé, aki vállalva minden áldozatot  kiállt az erdélyi magyarság védelmére és segélykiáltását eljuttatta nyugatra.

Végül: hiszek Erdély jövőjében, hiszem, hogy egyszer a három nemzet, a magyar, a román és német megtalálja egymás kezét, és váll­vetve megteremtik az önálló Erdélyt, mely a nagy európai rendezés után a Közép-európai Egyesült Államok méltó tagja lesz.

 
HIRDETÉS: 
Erdély-, Székelyföld autósmatricák kaphatók
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Mărturiile unui om de ştiinţă român

Scrierea lui I.P.Brătianu, care prima dată a apărut în editura americană ,, Transylvania and the Hungarian – Romanian problem ,, iar după aceea în revista ,,Magyar Elet ,, din Toronto pe 01.03.1980 a apărut şi în limba maghiară, reflectă punctul de vedere a unui om de ştiinţă umanist şi foarte cinstit.

De la marxism- socialism până la socialismul naţional

În timpul lui Ceauşescu

Mă consider mândru român, dar mai presus de asta sunt mândru că sunt român din Ardeal. Strămoşii mei au fost valahi, ceea ce înseamnă, ,, păstori”, care cu mai bine de 1000 de ani în urmă au pornit spre nord de undeva din apropierea Albaniei de azi cu oile , în căutare unui trai mai sigur.

Este incorect ca oamenii de ştiinţă români din motive politice au născocit nişte teorii pentru originea românilor, după care am fi aborigeni pe pămîntul Transilvaniei. Noi trăim pe aceste meleaguri doar de vreo şase secole, şi suntem mândrii că împreună cu ungurii şi cu saşii care erau aici la venirea noastră am preluat cultura din occident şi am devenit membrii ai comunităţii popoarelor din Europa. Aşa a luat naştere cultura din transilvania care este unic pe lume. Popoarele care trăiau aici şi-au combinat valorile specifice şi aşa a luat fiinţă cultura din Ardeal. Întotdeauna am sperat, că odată cu regăsira celor trei popoare se va realiza marele vis :Transilvania, Elveţia din

Orient. Din păcate acest vis nu s-a realizat încă.Înaintea celui de al II-lea Război Mondial Germania fascistă a asmuţit unul împotriva celuilalt naţionalităţile din Transilvania, ca după aceea să se folosească de ura dintre naţiuni. După război- cu toate că aşa numita ,, Constituţie socialistă ,, a asigurat egalitate în drepturi pentru naţionalităţi- regimul totalitar a început o politică dură de asuprire. Această asuprire a început în Transilvania cu cele mai drastice metode după 1956, când naţionalitatea maghiară din Ardeal a fost acuzată, că a simpatizat cu Revoluţia maghiară din 1956. Acesta a fost motivul pentru care a început procesul de asuprire a maghiarimii din Ardeal. Primul pas a fost desfiinţarea Universităţii Bolyai din Cluj, care a fost asimilată cu Universitatea Babeş.

La asimilare an fost şi eu prezent şi am suferit împreună cu colegii mei maghiari,când Ceauşescu a încetat brutal orice discurs, care a vrut să arate independenţa Universităţii Bolyai .Un fost coleg şi bun prieten poetul Szabedi Laszlo s-a sinucis pentru că n-a suportat toate interogările la care a fost supus, pentru că a încercat să apere independenţa universităţii Bolyai.În decursul anilor sute de profesori şi studenţi maghiari au fost închişi în penitenciarele lui Ceauşescu sau împinşi spre sinucidere pentru că au avut curajul să protsteze împotriva asupririi naţionale.

Între anii 1956-1962 mai mult de 2000 şcoli cu predare în limba maghiară au fost asimilate în şcoli Româneşti ca nişte secţii a acestora.

În 1965 la congresul PCR s-a vorbit foarte clar : România este un stat naţional care este locuită de naţiunea română unitară. Cu această declaraţie România ,,socialistă ,, a devenit un stat naţional socialist în frunte cu dictatorul Nicolae Ceauşescu.Metodele dictaturii şoviniste sunt asemănătoare cu cele ale fascismului.După aşa zisa teorie daco-romană numai românii au dreptul la acest pământ, celelalte naţionalităţi ( apr.5 milioane de locuitori ), sunt nişte venetici care să fie mulţumiţi că sunt toleraţi.

Ca să fie nimicită în totalitate istoria şi cultura de o mie de ani a maghiarimii din Transilvania, regimul lui Ceauşescu a dat ordin ca toate archivele bisericii romano-catolice, şi cele care se află în particular să fie naţionalizate. Toate documentele de o importanţă însemnată au fost strânse şi transportate într-un loc necunoscut. Furia şovinistă s-a extins şi în cimitirele maghiare care au fost distruse, ca nu cumva pietrele funerare să propoagă trecutul Ardealului.

Toate astea le scriu ca umanist român, care suferă din cauza politicii de represiune a regimului românesc de astăzi, care este asemănătoare cu genocid.Scriu toate acestea, ca un român ardelean, care a fost profund marcat de tragedia profesorilor din Braşov Szikszai Jeno şi Kuthi Lajos ,care au fost omorâţi în pivniţele Securităţii, pentru că au apărat drepturile maghiarilor din Ardeal.Toată stima pentru Kiraly Karoly care a luptat pentru drepturile maghiarilor din România, şi strigătele pentru ajutor cu ajutorul lui au ajuns în occident.

Cred în viitorul Ardealului, cred că odată cele teri naţiuni (maghiar, român şi german ), se vor regăsi şi împreună vor crea Transilvania Independentă, care va face parte din Statele Unite ale Europei.

Reklámok