Free_Transylvania1

Bevezető

Amikor Erdély ügye felmerül, gyakorlatilag csak két álláspontot lehet hallani: 1. Tartozzon Romániához! 2. Tartozzon Magyarországhoz! Én azonban felvetnék egy harmadik lehetőséget is: ne tartozzon senkihez, azaz legyen független és semleges!

Ha Ön erdélyi, kérem, ne förmedjen rám, hogy már megint valami kívülálló beleüti az orrát olyasmibe, amihez semmi köze. Kijelentem, hogy az általam felvetett gondolatok nem parancsolatok, csupán gondolatok. Mindössze annyit kérek, hogy olvassa végig ezt az anyagot, és gondolkodjon el az előnyökön és hátrányokon.

Utána a döntés egyedül az Öné.

Erdély és Svájc sajátos arculata

Erdély jól meghatározható, zárt földrajzi egység, akárcsak Svájc.

Erdély többnemzetiségű vidék, akárcsak Svájc. Erdély lakói magyar, román és szász eredetűek, akik beszédjükben talán kevéssé, de gondolkodásmódjukban, életvitelükben igencsak eltérnek a duna-tiszai magyaroktól, a regáti románoktól vagy a németországi németektől, akárcsak a németajkú svájciak a németektől, vagy a franciaajkú svájciak a franciáktól.

Bukaresti politikus, budapesti politikus – egyik kutya, másik eb

Jelenleg a bukaresti központi kormány politikusai elveszik az erdélyiek pénzét, és azt maguknak, illetve más régiók lakóinak adják át.

Mi lenne akkor, ha Erdélyt Magyarországhoz visszacsatolnák?

Nos, akkor a budapesti központi kormány politikusai vennék el az erdélyiek pénzét, hogy azt maguknak, illetve más régiók lakóinak adják át.

Ismeri azt a mondást, hogy „cseberből vederbe”? Ezt úgy lehet elkerülni, hogy az erdélyi emberek egyértelműen kimondják: „Nem!” Bukarestre, „Nem!” Budapestre!

Egy szabad Erdély jellemzői

Milyen lenne egy svájci módra szervezett Erdély (más néven Transzilvániai Konföderáció vagy Erdélyi Népközösség)?

Független és semleges

Sem Bukarest, sem Budapest nem szólhatna bele az erdélyiek ügyeibe.
Sem Bukarest, sem Budapest nem küldhetne hivatalnokokat az erdélyiek nyakára.
Sem Bukarest, sem Budapest nem vehetné el az erdélyiek munkájának gyümölcsét.

Erdély nem lenne tagja az ENSZ-nek, az EU-nak, vagy egyéb nemzetközi szervezetnek, hogy a New Yorkban, Brüsszelban, vagy egyéb, távoli helyen székelő hivatalnokok ne szólhassanak bele ügyeibe. (Sajnos ezt a tanácsot Svájc nem fogadta meg, nemrégen teljes jogú ENSZ-taggá vált, ami a kezdeti lépés a lejtőn lefelé való csúszáshoz).

Erdély nem lenne tagja a NATO-nak, hogy hódító háborúkba ne rángathassák bele, és hogy idegen katonák ne léphessenek a földjére.

Erdély nem lenne tagja az IMF-nek és a Világbanknak, hogy idegenek – „pénzügyi tanácsadás” álcáján – ne szipolyozhassák ki értékeit.

Erős és biztonságos

Az erdélyi haderő nehézfegyverzetű, de béke idején kis létszámú lenne.

Fő létszámát a népfelkelők adnák, akik fegyverüket és egyéb felszerelésüket otthon tartanák, és akik szabadidejükben lőgyakorlatot, terepgyakorlatot, csapat-összekovácsolási és egyéb gyakorlatot tartanának, ezért egy esetleges mozgósítás esetén gyorsan és hatékonyan tudnának harcba bocsátkozni az Erdélybe behatoló ellenséggel.

Egy ilyen erdélyi haderő legyőzése szinte lehetetlen lenne, ráadásul külföldi háborúkban, távoli országok meghódítására nem lehetne bevetni.

Békés és virágzó

Az erdélyi ember – gyakorlatias világszemléletével és szorgalmával – saját sorsának ura lenne. Emellett minden erdélyi maga dönthetné el, hogy magánügyeit (az üzleti ügy is magánügy) magyarul, románul, németül, vagy vegyesen intézi-e.

Minden közösség, azaz falu, város és kanton maga szabályozná, hogy hogyan intézze saját közigazgatási, igazságszolgáltatási és egyéb ügyeit. Minden közösség maga határozná meg, hogy a hivatalos ügyeket milyen nyelven intézi: magyarul, románul, németül, vagy vegyesen. A szövetségi vagy összerdélyi ügyeket viszont mindhárom nyelven intéznék.

Kapcsolatot tartana fenn Magyarországgal, Romániával, Németországgal, valamint a világ többi országával, de mások háborúiba és viszályaiba nem bonyolódna bele. Kereskedelem minden országgal, szövetség senkivel, ez lenne a mottó.

Mindezt tovább erősíthetné olyan megkötésekkel, hogy szavazati joga csak erdélyi állampolgárnak lenne; hogy összerdélyi tisztviselő (államelnök, miniszter, képviselő, főbíró stb.) csak született erdélyi állampolgár lehetne, akinek más állampolgársága nincs; hogy a bevándorlóknak – már ha az erdélyiek egyáltalán engedélyezik a bevándorlást – saját tehetségükből és pénzükből kellene megtanulniuk magyarul, románul vagy németül beszélni, írni és olvasni. Ezekkel csökkenteni lehetne az esélyét annak, hogy beáramló idegenek elragadják Erdély irányítását az erdélyiektől.

Rögös az út, de édes a célba érés

Lehetséges, hogy akik eddig jól éltek az erdélyiek szorgalmából, azok bele fognak nyugodni Erdély függetlenségébe és semlegességébe? Persze, hogy nem. Ordítozni, fenyegetőzni, rémisztgetni fognak: „Börtönbe kerültök! Felkoncolunk titeket! Egyedül nem tudtok megélni, el fogtok pusztulni a nagyvilágban!”. Mi viszont ne felejtsük, hogy mindezt csak egy ok miatt teszik: ami eddig az erdélyi ember verítéke árán az ölükbe hullott, azt Erdély függetlensége után saját maguknak, saját verítékükkel kell majd megteremteniük.

Ha az erdélyi emberek nem küzdenek a függetlenségért, a dolgok maradnak a régiben.

Ha viszont az erdélyi emberekben van kurázsi és kiállnak magukért, akkor függetlenségüket ki fogják tudni harcolni, és fel fognak lélegezni, mert végre sikerült levetniük a súlyos koloncot.

Éppen ezért javaslom a fentiek megfontolását minden erdélyi férfinak, nőnek és gyereknek, legyen akár magyar, román vagy szász származású, legyen akár katolikus, protestáns, unitárius vagy ortodox vallású.

by Hidra

HIRDETÉS
Erdély-, Székelyföld autós matricák igényelhetők ingyen
 

Transylvania as Switzerland, or the case of independence and neutrality

Introduction

When the case of Transylvania is discussed, there are particularly two opinions to be heard: 1. It shall belong to Romania! 2. It shall belong to Hungary! However, I would like to raise a third option: It shall belong to nobody, thus it shall be independent and neutral!

If you are a Transylvanian, please do not snap at me like `here we go again, some sort of outsider sticks his nose into something that is none of his business`. I want to state that the thoughts I am about to present are no commandments – they are just thoughts. All I ask is that you read this material through, and that you consider the pros and cons.

After that, decision is up to you alone.

The particular character of Transylvania and Switzerland

Transylvania is a well-articulated, closed geographical unit, just like Switzerland.

Transylvania is a multi-ethnic land, just like Switzerland. The inhabitants of Transylvania are of Hungarian, Romanian and Saxon descent, whose speech may differ only slightly from that of the Danube-Tisza Hungarians, the Romanians of the Regat, or the Germans of Germany; however, they do differ in the way they think and live, just like the German-speaking Swiss differ from the Germans, or the French-speaking Swiss differ from the French.

Politicians in Bucharest, politicians in Budapest – six of one, half a dozen of the other

As of now, politicians of the central government in Bucharest snatch the money of the people of Transylvania, and they spread it among themselves and the residents of other regions.

What would happen if Transylvania was given back to Hungary?

Well, then politicians of the central government in Budapest would snatch the money of the people of Transylvania, and they would spread it among themselves and the residents of other regions.

Are you familiar with the proverb „Out of the frying pan, into the fire”? The way to avoid this is that the people of Transylvania should say out loud: `No!` to Bucharest, `No!` to Budapest!

Features of a free Transylvania

What would a Swiss-style Transylvania (a.k.a. Confoederatio Transylvanica or Siebenbürgen-eidgenossenschaft) be?

Independent and neutral

Neither Bucharest nor Budapest could butt into the affairs of the Transylvanians.
Neither Bucharest nor Budapest could send bureaucrats to harass Transylvanians.
Neither Bucharest nor Budapest could take away the fruits of labour of Transylvanians.

Transylvania would not be the member of the U.N., the E.U., or any other international organisation, thus bureaucrats in New York, Brussels, or other distant places could not interfere with its affairs. (Unfortunately Switzerland failed to take this advice and has become a full-pledged member of the U.N., which is the initial step to go down the drain.)

Transylvania would not be the member of NATO, thus it could not be dragged into wars of conquest, and foreign troops could not enter its soil.

Transylvania would not be the member of the IMF and the World Bank, thus foreigners would be unable to exploit its wealth under the disguise of `financial counselling`.

Firm and safe

The armed forces of Transylvania would be equipped with heavy weapons, while maintaining the number of its personnel at a low level during the time of peace.

The vast majority of its personnel would be the militia, who would keep their arms and other pieces of equipment at home, and who, in their leisure time, would participate in live fire, navigation, forging and other exercises, hence they could, in the case of mobilization, engage the invading enemy forces quickly and effectively.

Such a military of Transylvania would be almost invincible, and to make this even better, it could not be sent to foreign wars to conquer distant countries.

Peaceful and flourishing

With his down-to-earth worldview and diligence, the Transylvanian could be the master of his own fate. Besides, each Transylvanian could make his own decision whether to pursue his private matters, which include business matters as well, in Hungarian, in Romanian, in German, or in a combination of them.

Every community, i.e. village, town or canton, could regulate the way it wants to take care of administrative, judicial and other matters. Every community could decide what language to use when dealing with official matters: Hungarian, Romanian, German, or the combination of them. However, federal or all-out Transylvanian matters would be taken care of the trilingual way.

It would maintain contact with Hungary, Romania, Germany, and the other countries of the world, but would not get entangled in the wars and feuds of others. Commerce with all nations, alliance with none, that would be the motto.

This could be further strengthened by such restrictions that only citizens of Transylvania would have to right to vote; that federal officials (President, Minister, Member of Parliament, Supreme Court Judge etc.) would have to be natural born citizens of Transylvania without any other citizenship; that aliens, provided Transylvanians approve immigration at all, would be compelled, on their own merit and dime, to learn to speak, read, and write in Hungarian, Romanian or German. These could reduce the chance of invading aliens snatching the control of Transylvania from Transylvanians.

The road is rough, but achieving the goal is sweet

Could it be that those who have been living well at the expense of Transylvanians will just let Transylvania go independent and neutral? Sure they won’t. They will scream, launch threats, and play scare tactics: `You will go to jail! We will slay you! You cannot possibly survive on your own, you will perish in the cruel outer world!` However, we must not forget that the only reason they do this is the following: what has fallen into their laps via the sweat and toil of the Transylvanian so far, has to be produced with the sweat and toil of theirs after Transylvania gains independence.

If the people of Transylvania do not struggle for independence, things will remain the same.

However, if the people of Transylvania have the courage and stand tall, their struggle will succeed in independence, and they will breathe easily after finally pushing the heavy yoke off of their necks.

Hence my recommendation is to every man, woman and child of Transylvania, regardless of his or her Hungarian, Romanian or Saxon decent, regardless of his or her Catholic, Protestant, Unitarian or Orthodox fate, to consider what is written above.

by Hidra

Reklámok